ကားႀကီးဌားလုိပါသလား။ ဖံုး - (65)91434964 // [email protected]

Ad ref: #SG0B56

  Description

Taxi ကားႀကီး (၁၂ေယာက္စီး)
- Go to popular attraction places by half day / full day tours
- with (or) without Guide
( အခ်ိန္မေရြး ဖံုးဆက္ပါ ၊ ေန ့တိုင္း အလုပ္လုပ္ပါသည္ )Location

not shown
not shown
Singapore

Type
Car Rental / Service / Accessories

 

Follow us on facebook