စင္ကာပူ DBS ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္ ရံုးခန္းဖြင့္

Date: 29/11/2013

စင္ကာပူ DBS ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္ ရံုးခန္းဖြင့္

.....................................ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေသာ စင္ကာပူႏွင့္ အာရွအေျခ
စိုက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ DBS Bank Ltd ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္
႐ံုးခြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ပိုင္းက ဆာကူရာတာ၀ါ ပၪၥမထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ အႀကီး ဆုံးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ DBS ဘဏ္ သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္အခက္အခဲ
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အၾကံေပးျခင္းစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ပူး
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘဏ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr.Sin S Lim က
ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလာေရာက္ လုပ္ကုိင္ခ်င္ၾကတဲ့ စင္ကာပူကုမၸဏီ ေတြ၊ လက္ရွိစီးပြားေရး
လုပ္ကုိင္ခြင့္ရဖို႔ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ စင္ကာပူကုမၸဏီ ေတြ၊ စင္ကာပူမွာ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့
ျမန္မာကုမၸဏီေတြ၊ အာရွေဒသကုိ ခ်ိတ္ ဆက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြကုိ ညိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးေပးတာေတြ၊ နည္းပညာအကူအညီေတြ၊ တျခား လိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြနဲ႔ အၾကံဉာဏ္
ေတြေပးေနပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္ကိုယ္စား လွယ္႐ံုးခြဲ၏ ကုိယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္ Mr. Chan Weng 
Meng က ေျပာသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ DBS ဘဏ္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စတင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုမွ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
Credit: myanmartimes 

Follow us on facebook