ဆီးဂိမ္း အားကစားနည္း ၂၁ မ်ဳိးအား ႐ုပ္သံမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ေပးမည္

Date: 30/11/2013

မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားက Host Broadcaster အျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္ရာ အားကစားနည္း
၃၃ မ်ဳိးအနက္ ၂၁ မ်ဳိးကုိ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ လႊင့္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အားကစားနည္းမ်ားကုိ ေနာက္က်
ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေငြေဆာင္တို႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါေနရာမ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာ International Broadcast Centre
(IBC) သို႔ ဖိုင္ဘာ၊ သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္ေၾကာင္းျဖင့္ ႐ုပ္သံမ်ားကုိ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္
႐ုပ္ျမင္သံၾကားက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ရာတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ကစားနည္း ၁၂ မ်ဳိး၊ ျမန္မာ့
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ Forever Group က ၁၁ မ်ဳိးႏွင့္ ေရႊသံလြင္က
၁၆ မ်ဳိးကုိ ထုတ္လႊင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒိၶ
အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ကင္မရာ ၁၈ လံုး အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားကြ်မ္းက်င္သူ
၄၀ ျဖင့္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးျခင္းကုိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Grass Valley ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ Megalink
ကုမၸဏီတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုသည္။

႐ုပ္သံကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ IBC ကုိ ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ
တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္
စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၂ သန္း အကုန္အက်ခံကာ ၀ယ္ယူငွားရမ္း
တပ္ဆင္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသို႔
ျပန္လည္လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားသို႔ Working Booth မ်ား ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္
ျခင္းမ်ားမွ အပါအ၀င္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ၀င္ေငြျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အသံသုိ႔ လႉဒါန္းထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံထိပ္သီး
အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတုိက္႐ိုက္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ၊ ငွားရမ္းခ မ်ား၊ ႐ုပ္သံလႊင့္ပိုင္း
အပါအ၀င္ မီဒီယာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္
ေတြ႕ဆံု စည္းေ၀းညိႇႏိႈင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

႐ုပ္သံလႊင့္စင္တာ၌ပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ Main Press Centre(MPC)
ကိုလည္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ အားကစားကြင္းမ်ားတြင္လည္း Sub Press Center မ်ားကုိ
ဖြင့္လွစ္ထားမည္ဟုသိရသည္။

MPC အေနႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပပံု ႐ုပ္သံသတင္းမ်ားကို
သတင္းရယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ နားေနရန္ ေနရာမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲခန္းမႏွင့္
အစည္းအေ၀းခန္းမတို႔ကုိ MPC ၌ အဓိက ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဓိက ျမန္မာအသင္းယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိလည္းေကာင္း ပံုမွန္ထုတ္လႊင့္
ေနသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္သံလိုင္းအျပင္ DVB-T2 စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ က်န္႐ုပ္သံလုိင္းသံုးခုတြင္
တိုက္႐ိုက္႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည့္ အျပင္ Forever ႏွင့္ ေရႊသံလြင္တုိ႔ကလည္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ
က်င္းပခ်ိန္အတြင္း ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
Credit: Myanmar Times

Follow us on facebook