စင္ကာပူမွ ျမန္မာမ်ားအတြက္အသံုး၀င္ေသာ websites Link မ်ား

 

စင္ကာပူ လူ၀င္မူႀကီးၾကပ္ေရး 

( visit pass/visa/Student Pass/ Singapore PR/Singaporean ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္)

www.ica.gov.sg

စင္ကာပူ အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန 

(EP/SPass/Work Permit/Foreign Domestic Worker Work Permit/ Dependent Pass ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္)

www.mom.gov.sg

စင္ကာပူ ျမန္မာသံရံုး 

(New Passport/ Passport Renewel /Visa to Myanmar ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ားအတြက္)

http://www.mesingapore.org.sg/index.html

စင္ကာပူ Polytechnic ေက်ာင္းမ်ား

1/ Singapore Polytechnic http://www.sp.edu.sg/

2/ Ngee Ann Polytechnic http://www.np.edu.sg/

3/ Nanyang Polytechnic http://nyp.edu.sg/

4/ Temasek Polytechnic http://tp.edu.sg/

5/ Republic Polytechnic http://rp.edu.sg/

စင္ကာပူ University ေက်ာင္းမ်ား

1/ National University Singapore http://www.nus.edu.sg/

2/ Nanyang Technological University http://www.ntu.edu.sg/

3/ Singpore Management University http://unisim.edu.sg/

4/ Singapore University of Technology and Design http://www.sutd.edu.sg/ 

 

 

Follow us on facebook