ကားႀကီးဌားလိုပါသလား (ဖံုး-၆၅) ၉၁၄၃၄၉၆၄

Ad ref: #SG0B55

  Description

* ကားေသး၂စီးအသံုးမျပဳခ်င္သူမ်ား ကားႀကီးသံုးပါ။
* ထိုင္ခံုအျပည့္ ပါသည္။ ပစၥည္းထည့္ရန္ ေနရာပါသည္။
* ပစၥည္းမ်ား ၊ လူမ်ား လွ်င္ ကားႀကီးသံုးပါ။
* မနက္အာရံုတက္၊ညသန္းေခါင္ေလဆိပ္သြားလိုသူမ်ား ညေႀကးအပို မေပးရပါ။
* ၀န္ေဆာင္မွုေကာင္းရမည္။ အခ်ိန္တိက်ရမည္။
* ကားအသံုးျပဳလိုသည့္ ေန ့ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားပါ။


Location

not shown
not shown
Singapore

Type
Car Rental / Service / Accessories

 

Follow us on facebook